Former Executive Committee

List of Former Executive Committee of RCMEA

Former Committee
YEAR 2015 - 17
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Pradeep Dewan President
2
Shri Sulesh Kumar Jain
Vice President
3
Shri Sandeep Kataria
Secretary
4
Shri Rajesh Agarwal Treasurer
5
Shri Ashok Vijay Member
6
Shri Rajnesh Gupta Member
7
Shri Krishan Kumar Garg Member
8
Shri Radhe Shyam Pahariya Member
9
Shri Anil Kumar Mittal Member
YEAR 2013 - 15
S.NO.
Name
Designation
1
Shri K.R. Agarwal President
2
Shri Pradeep Dewan
Vice President
3
Shri Sandeep Kataria
Secretary
4
Shri Sulesh Jain Treasurer
5
Shri Amit Goyal Member
6
Shri Rajneesh Gupta Member
7
Shri Anil Mittal Member
8
Shri Rajesh Agarwal Member
9
Shri Rajesh Agarwal (PJ) Member
YEAR 2010 - 12
S.NO.
Name
Designation
1
Shri K.R. Agarwal President
2
Shri Pradeep Dewan
Vice President
3
Shri Sandeep Kataria
Secretary
4
Shri Sulesh Jain Treasurer
5
Shri Amit Goyal Member
6
Shri K. K. Garg Member
7
Shri Rajesh Agarwal Member
YEAR 2008 - 10
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Raja Sharma President
2
Shri Shabbir Khan
Vice President
3
Shri Sandeep Kataria
Secretary
4
Shri K.R.Aggarwal Treasurer
5
Shri Ashok Vijay Member
6
Shri Sulesh Jain Member
7
Shri Vikram Shah Member
8
Shri Rajesh Aggarwal Member
9
Shri Pradeep Kr. Dewan Member
YEAR 2005 - 08
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Raja Sharma President
2
Shri Shabbir Khan
Vice President
3
Shri Sandeep Kataria
Secretary
4
Shri Pradeep Dewan Treasurer
5
Shri Anil Mittal
Member
6
Shri Vikram Shah
Member
7
Shri Jugal Sharma
Member
8
Shri Sulesh Kumar Jain
Member
9
Shri Ashok Vijay
Member
YEAR 2004
S.NO.
Name
Designation
1
Shri M.K. Choudhary President
2
Shri Vikram Shah
Vice President
3
Shri S.K. Jain
Secretary
4
Shri K.R. Agarwal Treasurer
5
Shri Anil Mittal
Member
6
Shri Deepak Gupta
Member
7
Shri Pradeep Dewan
Member
8
Shri Sandeep Kataria
Member
9
Shri Sulesh Kumar Jain
Member
YEAR 2003
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Anil Kumar Baxi President
2
Shri Hemraj Pugalia
Vice President
3
Shri Raja Sharma
Secretary
4
Shri M.K. Choudhary Treasurer
5
Shri K.R. Agarwal
Member
6
Shri Pradeep Dewan
Member
7
Shri Sandeep Kataria
Member
8
Shri Vikram Shah
Member
9
Shri Vimal Choudhary
Member
YEAR 2000
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Shabbir Khan President
2
Shri Shanti Dugar
Vice President
3
Shri Vijay Shah
Secretary
4
Shri Anup Goyal
Treasurer
5
Shri Anil Kumar Baxi
Member
6
Shri Hemraj Pugalia
Member
7
Shri Marshal Sharma
Member
8
Shri Sunil Singhvi
Member
9
Shri Vimal Choudhary
Member
YEAR 1999
S.NO.
Name
Designation
1
Shri M.R. Saraf President
2
Shri Vikram Shah
Vice President
3
Shri K.L. Ladha
Secretary
4
Shri K.R. Agarwal
Treasurer
5
Shri Anil Mittal
Member
6
Shri Marshal Sharma
Member
7
Shri Om Kumar Vijay
Member
8
Shri Pradeep Dewan
Member
YEAR 1997
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Anup Goyal President
2
Shri Shanti Dugar
Vice President
3
Shri Shabbir Khan
Secretary
4
Shri Hemraj Pugalia
Treasurer
5
Shri M.R. Saraf
Member
6
Shri Vimal Choudhary
Member
7
Shri Vikram Shah
Member
8
Shri K.L. Ladha
Member
9
Shri K.R. Agarwal
Member
YEAR 1996
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Anil Kumar Baxi President
2
Shri Shabbir Khan
Vice President
3
Shri Vijay Shah
Secretary
4
Shri Shanti Dugar Treasurer
5
Shri Anup Goyal
Member
6
Shri Hemraj Pugalia
Member
7
Shri M.R. Saraf
Member
8
Shri Prakash Baheti
Member
9
Shri Vimal Choudhary
Member
YEAR 1986
S.NO.
Name
Designation
1
Shri Shri K.K Poodar President
2
Shri Kabeer J. Veerji
Vice President
3
Shri M.R. Saraf
Secretary
4
Shri Anup Goyal
Treasurer
5
Shri Ashok Shah
Member
6
Shri Sharad Loyolka
Member
7
Shri R.K. Goyal
Member
8
Shri Inder Kataria
Member
9
Shri Anil Kumar Baxi
Member
YEAR 1984
S.NO.
Name
Designation
1
Shri V.C. Jain President
2
Shri K.K Poodar
Vice President
3
Shri M.R. Saraf
Secretary
4
Shri Kabeer J. Veerji
Treasurer
5
Shri Anil Kumar Baxi
Member
6
Shri Rajan Kapoor
Member
7
Shri Vimal Choudhary
Member